Litterarum
Director
Prisacuta Maria


Anul fondării: 2002
profil: teoretic
număr elevi : 247
număr profesori: 34
site-ul liceului:

Adresa: MD-2019, mun. Chisinau, str. Costiujeni, 10

Telefon: 022-289-100,

Fax: 022-289-034

Adresa electronică: litterarum02@mail.ru

 

Liceul ,,Litterarum” a fost fondat în anul 2002 ca o instituţie de învăţămînt ce face parte din sfera sistemului educaţional de alernativă.

 

Direcţii de activitate ale liceului nostru:

• activitatea educaţională este centrată pe elev văzut ca personalitate integră;

• colaborarea pe orizontală între profesor – elev – părinte;

• stimularea şi încurajarea elevilor cu iniţiativă;

• formarea personalităţii elevului în baza valorilor culturale, exprimate în norme de comportament social ce reies din valorile etern umane: Adevărul, Binele, Frumosul…

• orientarea personalităţii elevului spre valorile social democratice care solicită gîndire liberă, flexibilitate şi dinamism;

• asigurarea calităţii în procesul instructiv-educativ la toate treptele de şcolarizare;

• utilizarea tehnologiilor moderne în cadrul orelor de curs întru promovarea inovaţiilor în educaţie şi a realizării standardelor educaţionale contemporane:

• adoptarea şi adaptarea strategiilor de tratare diferenţiată a elevilor pentru prevenirea şi înlăturarea eşecului şcolar;

• informarea şi formarea corpului profesoral în domeniul pedagogiei colaborării, a managementului clasei, a tehnologiilor de ultimă generaţie;

• monitorizarea permanentă a calităţii instruirii în procesul instructiv-educativ.

 

Atuurile Liceului „Litterarum”:

- condiţii optime pentru studii;

- clase cu număr mic de elevi (10-15);

- 26 de săli de clasă bine amenajate care asigură desfăşurarea procesului educaţional într-un singur schimb;

- fiecare treaptă de învăţămînt îşi desfăşoară activitatea în blocuri separate;

- corpul didactic este format din profesionişti de înaltă calificare, flexibili, dinamici, energici;

- săli de laboratoare dotate la fizică şi chimie;

- sală de informatică.

- piscină;

- cercuri extracurriculare (dans sportiv, dans popular, taek won-do,basket,şah,ziaristică,ansamblul etno-folcloric);

- parteneriate naţionale şi internaţionale;

- schimb de experienţă;

- performanţe la olimpiadele naţionale şi internaţionale;

- promovarea BAC-ului – 100%;

- implementarea curriculumului invariat, dar şi a celui opţional;

- studierea limbilor străine: engleză, franceză/germană, l. rusă şi l. spaniolă.

 

Activitatea extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor dobîndite în cadrul orelor de studiu.

 

În liceu se desfăşoară diverse activităţi educaţionale din iniţiativa elevilor, coordonate eficient de cadrele didactice şi administraţia liceului. Unele din ele sunt: „Ziua profesorului”, „Toamna de aur” , „Colinde... Colinde” , „Caravana de Crăciun”, „Întîlnirea cu absolvenţii”, „Doar femeia poate fi...” ş. a.. Cartea de vizită a liceului „Litterarum” este concertul de binefacere „Ploaia de stele”, care promovează tinere talente şi, în acelaşi timp, ne asigură posibilitatea de a ajuta copiii mai trişti ca noi. Pe parcursul anului se desfăşoară flashmob-uri, mese rotunde, lecturi tematice, expoziţii tematice şi diverse excursii în Republica Moldova şi peste hotarele ei . Unele activităţi sunt organizate în parteneriat cu ONG-uri, instituţii de învăţămînt din România, biblioteci municipale şi instituţii publice. Mîndria liceului este revista „Litterarum” ce reflectă viaţa de zi cu zi a elevilor noştri. Cu deosebit interes elevii Liceului „Litterarum” se implică în programe naţionale şi internaţionale pentru tineret şi acţiuni ecologice, desfăşurate în Republica Moldova.